Praktijknetwerk: Naar een duurzame agroketen Zilte aardappel

Op 9 maart 2012 is het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' van start gegaan. Zilt Proefbedrijf heeft i.s.m. een groep van acht telers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel de afgelopen drie jaar samengewerkt met als doel het opbouwen van een agroketen voor zouttolerante aardappelen. Allereerst is onderzocht met welke teeltwijze het mogelijk is de zilte aardappelteelt op een duurzame manier op te schalen. Daarnaast is gewerkt aan een herkenbare afzet voor ons product. Het Praktijknetwerk liep tot 1 maart 2015. Het eerste projectjaar is bij Zilt Proefbedrijf de zouttolerantiecurve van een aantal aardappelrassen onderzocht. Daarnaast zijn zilte percelen van de telers geanalyseerd op (zilte) eigenschappen. In de laatste twee projectjaren zijn op deze praktijkpercelen proeven gedaan met zouttolerante aardappelrassen. Gedurende het project organiseerde het netwerk diverse bijeenkomsten. Bij het praktijknetwerk waren diverse kennisinstituten, waterschappen, veredelaars en afzetpartijen betrokken.
slide

slide

slide

slide

slide

slide

Looptijd project: 2012 - 2015 (afgerond)

Samenwerkingsverband: Zilt Proefbedrijf i.s.m. 8 aardappeltelers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel.

Met dank aan:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland