Projecten


Zilte landbouw in Bangladesh

Samen met ICCO cooperation South and Central Asia werken we aan het opzetten van zilte landbouw in Bangladesh. Dit land heeft te maken met een enorme verzilting en veel boeren lukt het niet meer groenten te verbouwen, omdat het land zout geworden is. Wij leren deze boeren hoe ze op deze grond weer gezonde gewassen kunnen verbouwen en daarmee kunnen voorzien in gezonde voeding voor de kwetsbare fam…

Salt tolerant potato to feed the world

Na jaren van onderzoek op het buitenlaboratorium op Texel, heeft Salt Farm Texel een zouttolerante aardappel ontdekt. Deze aardappel groeit op verzilte grond. Iets wat tot voor kort als onmogelijk werd gehouden. Met deze aardappel wonnen wij de prestigieuze 'grand challenge: Securing Water for Food'. Ons voorstel werd gekozen uit de 520 voorstellen die vanuit 90 verschillende landen werden ingezon…

Voedselproductie op verzilte bodem

Naar verwachting zal Nederland in 2030 circa 125.000 hectare verzilte grond hebben. Dit betekent dat het zoutpercentage in de bodem aanzienlijk toeneemt waardoor reguliere landbouw niet meer mogelijk is. Verzilte landbouwgrond is een wereldwijd probleem. Alleen al in Afrika is 70 miljoen hectare grond verzilt. Ook neemt de bevolking toe die gevoed moet worden. Voedselproductie op verzilte bodem kl…

Zilte aardappelketen in de Waddenregio

Het project "Zilte aardappelketen in de Waddenregio - meeboeren met zilt" speelt in op de verziltingsproblematiek waar de akkerbouw in het Waddengebied, zeker op termijn, mee te maken krijgt. De eerste prioriteit is om in de praktijk aan te tonen dat aardappels onder zilte omstandigheden kunnen worden geteeld en hoe de huidige teeltmethode hierop moet worden aangepast. Met in totaal 8 aardappelras…

Zeesla, van lastige bijvangst tot nieuw visserijproduct: Ulva-mest

Dit project beoogt een samenwerking tussen de Zilte Teelten en de Noord-Hollandse garnalenvisserij, in de eerste plaats die van het eiland Texel. Centraal staat de ontwikkeling van een nieuw product voor de visserijsector, namelijk de vangst van Zeesla die dient als bemesting voor de (zilte) aardappel- en groenteteelt: Ulva-mest. Een deel van het jaar is Zeesla een hinderlijke bijvangst voor de g…

Bemestingsstrategieën voor Zilte Teelten

In dit project is onder de zeer gecontroleerde omstandigheden van Zilt Proefbedrijf een bemestingsstrategie uitgewerkt voor zilte zandgronden met daarnaast een eerste aanzet voor een bemestingsstrategie op zilte kleigrond. Het doel is om inzicht te krijgen in de mogelijke verandering in stikstofmineralisatie onder zilte omstandigheden, de opname van nutriënten door de zilte gewassen bij de versch…

Praktijknetwerk: Naar een duurzame agroketen Zilte aardappel

Op 9 maart 2012 is het praktijknetwerk 'zilte aardappelen' van start gegaan. Zilt Proefbedrijf heeft i.s.m. een groep van acht telers uit Zeeland, Groningen, Friesland en Texel de afgelopen drie jaar samengewerkt met als doel het opbouwen van een agroketen voor zouttolerante aardappelen. Allereerst is onderzocht met welke teeltwijze het mogelijk is de zilte aardappelteelt op een duurzame manier op…

Zilt Perspectief

"..een toekomstperspectief () met de zilte teelten waar wellicht een grote markt voor kan worden geënthousiasmeerd". Deze zin gaven de Adviescommissie Waddenfonds en de Regiocommissie in 2010 onder het kopje "Urgentie" in het advies rapport Zoden aan de dijk mee aan het projectvoorstel Zilt Perspectief. Het woordje "wellicht" mag inmiddels worden weggelaten. In 2014 alleen al bereikten ons verzo…